Lidmaatschap WBE Noordwest Veluwerand

Lid worden:
Wilt u lid worden van WBE Noordwest Veluwerand? Vul dan het onderstaande formulier in.

Wanneer kunt u lid/donateur worden:
Lid:

Bent u gerechtigd doormiddel van jachtrecht om in het werkgebied van WBE NWVR te jagen, of bent u een combinant van één van de Jachtcombinaties binnen het werkgebied dan kunt u lid worden van de verenging rechtens de statuten van de WBE.
Donateur:
Wanneer bovenstaande zaken niet voor u gelden dan kunt u donateur worden van de WBE NWVR, u wordt dan betrokken bij alle zaken van de WBE, met uitzondering van stemrecht op de ALV, dit is rechtens de statuten voorbehouden aan de leden van de WBE.

Procedure:
Na aanmelding zet de secretaris uw aanvraag door aan de ballotage commissie welke zich buigt over uw aanvraag en contact met u opneemt. Deze zal een advies geven aan het bestuur waarop het bestuur dit voorstel over kan nemen om voor te leggen aan de leden op de eerstvolgende ALV.

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar secretaris@wbe-noordwestveluwerand.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Bedrijf:
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
Land: *
Telefoon:
Mobiel: *
E-mail: *
Geboortedatum:
Beroep:
IBAN:
Jachtaktehouder: Ja Nee
Jachtaktenummer:
Lid Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: Ja Nee
Lidnummer Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging:
Lid NOJG: Ja Nee
Lidnummer NOJG:
Opmerkingen:

Ik ben geïnformeerd over het privacybeleid en mijn rechten en plichten middels inzage in de privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.

Met uw aanmelding als lid gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens door de WBE in het kader van uw lidmaatschap en conform de doelstellingen in de statuten.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.